Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Regulamin serwisu

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego:  Partycypacja w planowaniu przestrzennym uruchomionego pod adresem   http://ladzice.e-ppp.pl/
  2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
  1. Platforma informatyczna – serwis internetowy Partycypacja w planowaniu przestrzennym – dostępny pod adresem http://ladzice.e-ppp.pl/umożliwiający zgłaszanie propozycji inicjatyw i głosowanie na nie.
  2. Administrator – podmiot prowadzący Platformę informatyczną, którym jest Urząd Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
  3. Regulamin – Regulamin Platformy informatycznej, określający warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem http://ladzice.e-ppp.pl/
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy informatycznej.
  5. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który przez akceptację Regulaminu i utworzenie Konta Użytkownika Zarejestrowanego uzyskał dostęp do funkcjonalności dodawania inicjatyw.
  6. Dane osobowe – dane osobowe podane przez Użytkownika w celu korzystania z funkcji Platformy informatycznej.
  7. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego.
  8. Hasło – ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, wymagany w procesie uwierzytelnienia.
  9. Konto Użytkownika Zarejestrowanego – zarejestrowane przez Administratora w systemie informatycznym miejsce w Platformie informacyjnej.
  10. Profil – część serwisu, dostępna pod adresem http://ladzice.e-ppp.pl/profil w której umieszczone są dane, w tym dane osobowe.
  11. Inicjatywy – propozycje w zakresie zmian w planowaniu przestrzennym zgłaszane przez Użytkownika Zarejestrowanego do zamieszczenia w serwisie wraz z przesłanymi załącznikami.
 3. Rejestracja
  1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji, dostępnego na podstronie Platformy informatycznej.
  2. Rejestracja równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
  3. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:
   1. Podanie danych osobowych wymienionych niżej, służących do identyfikacji Użytkownika:
    1. imię i nazwisko,
    2. adres e-mail
    3. login
   2. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
   3. Przepisanie kodu weryfikacyjnego Captcha.
   4. Przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj”, co spowoduje wyświetlenie informacji o wysłaniu linka aktywacyjnego na podany w formularzu adres e-mail, a także wysłanie tej wiadomości, zawierającej link aktywacyjny.
  4. Pomyślna weryfikacja przez system kończy się po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail aktywacją Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. Zasady korzystania z Platformy informatycznej przez Użytkownika Zarejestrowanego
  1. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika Zarejestrowanego jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Podczas rejestracji, poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany udziela Administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i niniejszym Regulaminem.
  4. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z Platformy informatycznej w części przeznaczonej dla Użytkowników Zarejestrowanych.
  5. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Administratora danych osobowych.
  6. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych funkcjonalnościach Platformy informatycznej wraz z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w ust. 3 oraz ust. 6.
  7. Akceptując Regulamin Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora oraz innych Użytkowników.
 5. Zasady korzystania z Platformy informatycznej przez wszystkich Użytkowników
  1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom dostępu do funkcjonalności Platformy informatycznej.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Platformy.
  3. Osoba niebędąca Użytkownikiem Zarejestrowanym, jak również Użytkownik niezalogowany ma możliwość korzystania wyłącznie z tych funkcjonalności Platformy, które są ogólnodostępne.
  4. Zachowania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub normami moralno-etycznymi oraz obyczajowymi są zabronione.
  5. W szczególności niedozwolone jest:
   1. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe, a także mogących w jakikolwiek sposób naruszyć godność osób trzecich,
   2. zamieszczanie treści naruszających prawa lub dobra osób trzecich,
   3. umieszczanie treści obscenicznych, w tym materiałów pornograficznych,
   4. zamieszczanie treści obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
   5. zamieszczanie treści upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
   6. zamierzone wpływanie na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych lub kontrowersyjnych lub nieprawdziwych przekazów,
   7. promowanie innych stron internetowych,
   8. umieszczanie treści stanowiących bezpośrednią lub ukrytą formę reklamy lub promocji produktów bądź usług,
   9. publikowanie treści, które nie przekazują informacji, treści niezgodnych z tematem, niebędących wartościowymi z punktu widzenia zadań Platformy informatycznej, np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.,
   10. rozsyłanie spamu.
  6. Decyzje Administratora wobec działań Użytkowników są ostateczne. Niezastosowanie się do decyzji Administratora może wiązać się z sankcjami, do całkowitej blokady Konta Użytkownika Zarejestrowanego włącznie.
  7. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Inwestycje umieszczane w serwisie.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Inicjatyw przez osoby trzecie.
  9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować Inicjatywy niezgodne z Regulaminem.
  10. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Platformy informatycznej stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator zablokuje Konto Użytkownika Zarejestrowanego oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.
 6. Obowiązki Administratora dotyczące danych osobowych Użytkowników
  1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz zmianą lub zniszczeniem.
 7. Uprawnienia Użytkownika
  1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom..
  2. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta z Platformy informatycznej. W celu usunięcia swojego Konta Użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie Administratora na adres siedziby widoczny na podstronie http://ladzice.e-ppp.pl/kontakt lub elektronicznie na adres  ladzice@ladzice.gminyrp.pl z adresu, z którego nastąpiła rejestracja.
 8. Odpowiedzialność Administratora
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
  2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy informatycznej wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy informatycznej, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Platformie informatycznej. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.
 9. Przepisy końcowe
  1. Regulamin Platformy informatycznej dostępny jest pod adresem strony internetowej http://ladzice.e-ppp.pl/regulamin
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Platformy informatycznej w każdym czasie.