Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

PLANOWANE DZIAŁANIA

PLANOWANE DZIAŁANIA

Najbliższym działaniem planowanym w ramach projektu jest spotkanie RADAR 1 zaplanowane na sierpień tego roku.

Plan spotkania przewiduje m. in. zapoznanie uczestników spotkania z problematyką tworzonego dokumentu mpzp. Zaplanowano dyskusję nad optymalnymi rozwiązaniami do opracowywanego projektu planu miejscowego – zaproponowane rozwiązania będą podlegały głosowaniu przez uczestników spotkania. Wskazane propozycje zmian o największym priorytecie zostaną uwzględnione już w początkowej fazie pracy nad projektami dokumentów planistycznych.

Powrót